دانلود برخی از سخنرانی های دکتر علی شریعتی

سخنرانی هایی از دکتر علی شریعتی

بزرگ مرد اندیشه

دانلود با لینک مستقیم:

پدر، مادر، ما متهمیم! (حجم: ۱۳٫۹MB)

نیایش (حجم: ۱۲٫۴MB)

علی تنهاست (حجم: ۹MB)

علی بنیانگذار وحدت (حجم: ۱۵MB)

چه نیازی به علی داریم؟ (حجم: ۸٫۷MB)

تشیع علوی و تشیع صفوی – بخش اول (حجم: ۹MB)

تشیع علوی و تشیع صفوی – بخش دوم (حجم: ۹٫۵MB)

بازگشت به خویشتن (سخنرانی)  (حجم: ۱۵٫۴MB)

  – بازگشت به خویشتن (کتاب صوتی)آری این چنین بود برادر (حجم: ۹٫۵MB)

متجدد و متمدن (حجم: ۹٫۸MB)

فلسفه ی تاریخ در اسلام (حجم: ۱۲٫۸MB)

نگاهی به تاریخ فردا (حجم: ۵٫۷MB)

پس از شهادت (حجم: ۵٫۲MB)

بانوی اسلام (فاطمه فاطمه است) (حجم: ۱۴٫۲MB)

انتظار عصر حاضر از زن مسلمان (حجم: ۱۰٫۸MB)

مسئولیت شیعه بودن (حجم: ۱٫۱MB)

تاریخ و ارزش آن در اسلام (حجم: ۹٫۵MB)

اقبال لاهوری، مصلح قرن اخیر (حجم: ۱۱٫۴MB)

حجاب (حجم: ۱۰٫۳MB)

کنفرانس مسجدالجواد (حجم: ۱۱٫۹MB)

فرهنگ واژه های قرآنی – بخش اول (حجم: ۷٫۸MB)

فرهنگ واژه های قرآنی – بخش دوم (حجم: ۱۰٫۲MB)

فرهنگ واژه های قرآنی – بخش سوم (حجم: ۱۱٫۱MB)

قرن ما در جستجوی علی – بخش اول (حجم: ۸٫۵MB)

قرن ما در جستجوی علی – بخش دوم (حجم: ۸٫۵MB)

قرن ما در جستجوی علی – بخش سوم (حجم: ۸٫۵MB)

جهان بینی (حجم: ۱۱٫۵MB)

روش شناخت اسلام – بخش اول (حجم: ۶٫۴MB)

روش شناخت اسلام – بخش دوم (حجم: ۸٫۲MB)

یک جلوش تا بی نهایت صفرها (حجم: ۸MB)

تخصص (حجم: ۷٫۳MB)

تعلیم و تربیت (حجم: ۷٫۱MB)

حج (مناسک) (حجم: ۱۰٫۶MB)

حسین وارث آدم – قسمت اول (حجم: ۱۰٫۱MB)

حسین وارث آدم – قسمت دوم (حجم: ۱۰٫۱MB)

زن (فاطمه فاطمه است) – بخش اول (حجم: ۱۴MB)

زن (فاطمه فاطمه است) – بخش دوم (حجم: ۱۴٫۱MB)

حر – بخش اول (حجم: ۷MB)

حر – بخش دوم (حجم: ۶٫۷MB)

توحید و شرک – بخش اول (حجم: ۱۱٫۲MB)

توحید و شرک – بخش دوم (حجم: ۷٫۸MB)

مذهب – بخش اول (حجم: ۸٫۵MB)

مذهب – بخش دوم (حجم: ۸٫۵MB)

مذهب علیه مذهب – بخش اول (حجم: ۹٫۳MB)

مذهب علیه مذهب – بخش دوم (حجم: ۱۰٫۳MB)

میلاد رسول اکرم – جلسه اول (حجم: ۵٫۷MB)

میلاد رسول اکرم – جلسه دوم (حجم: ۷٫۵MB)

علی، حقیقتی بر گونه ی اساطیر – بخش اول (حجم: ۱۰٫۱MB)

علی، حقیقتی بر گونه ی اساطیر – بخش دوم (حجم: ۱۰٫۷MB)

سوره ی روم، پیام امید به روشنفکر مسئول – بخش اول (حجم: ۸٫۶MB)

سوره ی روم، پیام امید به روشنفکر مسئول – بخش دوم (حجم: ۹٫۹MB)

اسلام شناسی – بخش اول (حجم: ۱۵٫۷MB)

شهادت – بخش اول (حجم: ۷٫۲MB)

شهادت – بخش دوم (حجم: ۱۱٫۴MB)

زیباترین روح پرستنده (امام سجاد) – بخش اول (حجم: ۹٫۴MB)

زیباترین روح پرستنده (امام سجاد) – بخش دوم (حجم: ۸MB)

روشنفکر و مسئولیت او در جامعه – بخش اول (حجم: ۷٫۳MB)

روشنفکر و مسئولیت او در جامعه – بخش دوم (حجم: ۱۵MB)

علی، انسان تمام – بخش اول (حجم: ۷٫۱MB)

علی، انسان تمام – بخش دوم (حجم: ۷٫۱MB)

علی، انسان تمام – بخش سوم (حجم: ۸٫۱MB)

نقش انقلابی شیعه – بخش اول (حجم: ۶٫۳MB)

نقش انقلابی شیعه – بخش دوم (حجم: ۷٫۲MB)

نقش انقلابی شیعه – بخش سوم (حجم: ۷٫۳MB)

هجرت و تمدن – بخش اول (حجم: ۷٫۱MB)

هجرت و تمدن – بخش دوم (حجم: ۷٫۱MB)

هجرت و تمدن – بخش سوم (حجم: ۸٫۱MB)

انتظار، مذهب اعتراض – بخش اول (حجم: ۷MB)

انتظار، مذهب اعتراض – بخش دوم (حجم: ۷٫۲MB)

انتظار، مذهب اعتراض – بخش سوم (حجم: ۷٫۳MB)

قاسطین، مارقین، ناکثین – بخش اول (حجم: ۷٫۲MB)

قاسطین، مارقین، ناکثین – بخش دوم (حجم: ۸٫۵MB)

قاسطین، مارقین، ناکثین – بخش سوم (حجم: ۸٫۶MB)

از کجا آغاز کنیم؟! – بخش اول – (حجم: ۱۴٫۴MB)

از کجا آغاز کنیم؟! – بخش دوم (حجم: ۱۵٫۹MB)

از کجا آغاز کنیم؟! – بخش سوم (حجم: ۱۴٫۳MB)

میعاد با ابراهیم – بخش اول (حجم: ۹٫۳MB)

میعاد با ابراهیم – بخش دوم (حجم: ۱۱٫۲MB)

میعاد با ابراهیم – بخش سوم (حجم: ۱۰٫۲MB)

میعاد با ابراهیم – بخش چهارم (حجم: ۱۲٫۱MB)

جهت گیری طبقاتی – بخش اول (حجم: ۵٫۷MB)

جهت گیری طبقاتی – بخش دوم (حجم: ۵٫۸MB)

جهت گیری طبقاتی – بخش سوم (حجم: ۵٫۹MB)

جهت گیری طبقاتی – بخش چهارم (حجم: ۵٫۶MB)

شیعه یک حزب تمام – بخش اول (حجم: ۷٫۲MB)

شیعه یک حزب تمام – بخش دوم (حجم: ۸٫۴MB)

شیعه یک حزب تمام – بخش سوم (حجم: ۷٫۲MB)

شیعه یک حزب تمام – بخش چهارم (حجم: ۸٫۵MB)

خودآگاهی و استعمار – بخش اول (حجم: ۷٫۱MB)

خودآگاهی و استعمار – بخش دوم (حجم: ۷٫۱MB)

خودآگاهی و استعمار – بخش سوم (حجم: ۷٫۱MB)

خودآگاهی و استعمار – بخش چهارم (حجم: ۷٫۲MB)

پیروزی پس از شکست – بخش اول (حجم: ۷٫۱MB)

پیروزی پس از شکست – بخش دوم (حجم: ۷٫۲MB)

پیروزی پس از شکست – بخش سوم (حجم: ۷٫۳MB)

پیروزی پس از شکست – بخش چهارم (حجم: ۹MB)

امت و امامت در جامعه شناسی – بخش اول (حجم: ۷MB)

امت و امامت در جامعه شناسی – بخش دوم (حجم: ۷٫۱MB)

امت و امامت در جامعه شناسی – بخش سوم (حجم: ۷٫۱MB)

امت و امامت در جامعه شناسی – بخش چهارم (حجم: ۷٫۲MB)

امت و امامت در جامعه شناسی – بخش پنجم (حجم: ۷٫۵MB)

سمینار زن، سمیناری بود با عنوان «زن متقدم، زن متجدد، زن مسلمان» که در آن دکتر علی شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، سید صدرالدین بلاغی، رضا شبستری، دکتر کاظم سامی و  دکتر توسلی به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

سمینار زن – بخش اول (حجم: ۷٫۲MB)

سمینار زن – بخش دوم (حجم: ۷MB)

سمینار زن – بخش سوم (حجم: ۷٫۲MB)

سمینار زن – بخش چهارم (حجم: ۷٫۲MB)

سمینار زن – بخش پنجم (حجم: ۷٫۱MB)

سمینار زن – بخش ششم (حجم: ۷٫۲MB)

سمینار زن – بخش هفتم (حجم: ۶٫۴MB)

حج – بخش اول (حجم: ۹٫۹MB)

حج – بخش دوم (حجم: ۹٫۲MB)

حج – بخش سوم (حجم: ۹٫۵MB)

حج – بخش چهارم (حجم: ۹٫۲MB)

حج – بخش پنجم (حجم: ۹٫۹MB)

حج – بخش ششم (حجم: ۸٫۸MB)

حج – بخش هفتم (حجم: ۹٫۵MB)

حج – بخش هشتم (حجم: ۱۰٫۳MB)

حج – بخش نهم (حجم: ۵٫۵MB)

متاسفانه همه ی جلسات درس “تاریخ ادیان” دکتر شریعتی زمان ایراد سخنرانی ها به صورت صوتی ضبط نشده و تنها فایل های صوتی جلسات زیر موجود می باشد:

تاریخ ادیان – جلسه پانزدهم – بخش اول (حجم: ۱۰٫۶MB)

تاریخ ادیان – حلسه پانزدهم – بخش دوم (حجم: ۱۰٫۶MB)

تاریخ ادیان – جلسه شانزدهم – بخش اول (حجم: ۱۱٫۴MB)

تاریخ ادیان – جلسه شانزدهم – بخش دوم (حجم: ۱۰٫۵MB)

تاریخ ادیان – جلسه هفدهم (حجم: ۱۶٫۶MB)

تاریخ ادیان – جلسه هجدهم (حجم: ۸٫۳MB)

تاریخ ادیان – جلسه نوزدهم – بخش اول (حجم: ۱۱MB)

تاریخ ادیان – جلسه نوزدهم – بخش دوم (حجم: ۱۱MB)

تاریخ ادیان – جلسه بیست و دوم (حجم: ۱۸٫۱MB)

تاریخ ادیان جلسه بیست و سوم – بخش اول (حجم: ۱۴٫۵MB)

تاریخ ادیان – جلسه بیست و سوم – بخش دوم (حجم: ۱۴٫۲MB)

تاریخ ادیان – جلسه بیست و پنجم (حجم: ۱۴٫۱MB)

تاریخ ادیان – جلسه بیست و ششم (حجم: ۱۸٫۱MB)

تاریخ ادیان – جلسه سی ام – بخش اول (حجم: ۱۵٫۷MB)

تاریخ ادیان – جلسه سی ام – بخش دوم (حجم: ۱۶٫۱MB)

تاریخ ادیان – جلسه سی و دوم (حجم: ۱۶٫۶MB)

تاریخ ادیان – جلسه سی و سوم (حجم: ۱۱٫۲MB)

تاریخ ادیان – جلسه سی و پنجم (حجم: ۲۰٫۷MB)

تاریخ ادیان – جلسه چهلم (حجم: ۱۰٫۲MB)

اسلام شناسی – بخش اول (حجم: ۵٫۷MB)

اسلام شناسی – بخش دوم (حجم: ۱۰٫۷MB)

اسلام شناسی – بخش سوم (حجم: ۸٫۲MB)

اسلام شناسی – بخش چهارم (حجم: ۳٫۹MB)

اسلام شناسی – بخش پنجم (حجم: ۱۰٫۸MB)

اسلام شناسی – بخش ششم (حجم: ۸٫۸MB)

اسلام شناسی – بخش هفتم (حجم: ۷٫۲MB)

اسلام شناسی – بخش هشتم (حجم: ۷٫۸MB)

اسلام شناسی – بخش نهم (حجم: ۱۳٫۸MB)

اسلام شناسی – بخش دهم (حجم: ۱۵MB)

اسلام شناسی – بخش یازدهم (حجم: ۹MB)

اسلام شناسی – بخش دوازدهم (حجم: ۸MB)

اسلام شناسی – بخش سیزدهم (حجم: ۱۴٫۶MB)

اسلام شناسی – بخش چهاردهم (حجم: ۱۵٫۴MB)

اسلام شناسی – بخش پانزدهم (حجم: ۷٫۵MB)

اسلام شناسی – بخش شانزدهم (حجم: ۱۲MB)

اسلام شناسی – بخش هفدهم (حجم: ۴٫۵MB)

اسلام شناسی – بخش هجدهم (حجم: ۱۰٫۹MB)

اسلام شناسی – بخش نوزدهم (حجم: ۵٫۱MB)

اسلام شناسی – بخش بیستم (حجم: ۵٫۲MB)

اسلام شناسی – بخش بیست و یکم (حجم: ۵٫۶MB) 

فهرست موضوعی کامل سخنرانیهای دکتر شریعتی

در این تقسیم بندی سعی شده است که با رعایت ترتیبی بر مبنای مفاهیم سخنرانی‌های موجود، راه برای آشنایی هر چه بیشتر با افکار ایشان برای علاقمندان هموارتر گردد. این مجموعه شامل بخشهای:
۱. جامعه شناسی؛
۲. علی شناسی؛
۳. مکتب شناسی؛
۴. شناخت؛
۵. دروس تاریخ ادیان؛
۶. دروس اسلام شناسی می باشد.
تلاش برای هر چه بهتر و کاملتر کردن این مجموعه از انگیزه‌های اصلی ماست و از دوستان عزیز خواهشمندیم هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی که برای بهتر شدن این مجموعه مفید می‌باشد را با ما در میان بگذارند. در صورت مشاهده هرگونه خرابی در فایل‌های صوتی و یا در صورت تمایل برای کامل‌تر کردن سخنرانیها با ما تماس حاصل فرمایید.
e.mail: admin@sirang.org

۱ جامعه شناسی

در این نخستین بخش، تلاش بر آن است که بیشتر با نظرات و تحلیل‌های دکتر شریعتی از دیدگاه جامعه شناسی و مسایل اجتماعی آشنا بشویم. این بخش سعی دارد مقدمه‌ای باشد برای شناخت افکار و انگیزه‌‌های ایشان در راه اصلاح جامعه با تکیه بر تحلیلی جامعه شناسانه و نه بر اساس الگوهای اخلاقی و مذهبی

MP3 جامعه‌ شناسی ۱۷ سخنرانی فایلهای صوتی
۱-۱-۱ پدر و مادر ما متهميم
۲-۱-۲ از کجا آغاز کنیم؟
۳-۱-۳ روشنفکر و مسئولیت آن در جامعه
۴-۱-۴ تجدد یا تمدن
۵-۱-۵ بازگشت به خویش
۶-۱-۶ استحمار و راه سوم
۷-۱-۷ ماشین در اسارت ماشینیسم
۸-۱-۸ تخصص بیگانگی از خویشتن-(خصوصی)م
۹-۱-۹ نگاهی به تاریخ فردا
۱۰-۱-۱۰ مذهب علیه مذهب
۱۱-۱-۱۱ هجرت و تمدن
۱۲-۱-۱۲ روش شناخت اسلام
۱۳-۱-۱۳ تاریخ و ارزش آن در اسلام
۱۴-۱-۱۴ فاطمه، فاطمه است
۱۵-۱-۱۵ انتظار عصر حاضر از زن مسلمان
۱۶-۱-۱۶ اقبال مصلح قرن اخیر
۱۷-۱-۱۷ امت و امامت در جامعه‌شناسی

۲‌ علی شناسی

این بخش اختصاص دارد به شناخت امام علی از دیدگاه دکتر شریعتی نه فقط از دید یک معتقد مذهبی، بلکه از دیدگاه الگوهای ناب تاریخ بشر و انسان شناسی

MP3 علی شناسی ۱۰ سخنرانی فایلهای صوتی
۱۸-۲-۱ علی حقیقتی بر گونه اساطیر
۱۹-۲-۲ علی تنهاست
۲۰-۲-۳ پيروزي پس از شكست
۲۱-۲-۴ علی حیات با روش پس از مرگ
۲۲-۲-۵ علی انسان تمام
۲۳-۲-۶ چه نیازی است به علی
۲۴-۲-۷ علی، بنیانگذار وحدت
۲۵-۲-۸ قرن ما در جستجوی علی
۲۶-۲-۹ پیروان علی و رنجهایشان
۲۷-۲-۱۰ قاسطین، مارقین، ناکثین

۳‌ مکتب شناسی

در این بخش تلاش بر آن است که مذهب اسلام با یک نگرش تازه شناسانده شود. این شناخت بر اساس الگوهای اخلاقی و فکری و شخصیتهای تربیت شده این مکتب می‌باشد. و تلاشی برای آگاهی و رهایی مردم از بی عدالتی‌های اجتماعی و رسیدن به آزادی از ظلم ظالمان زمان است

MP3 مکتب شناسی ۱۴ سخنرانی فایلهای صوتی
۲۸-۳-۱ فلسفه تاریخ دراسلام (مذاهب ابراهیمی)م
۲۹-۳-۲ حسین وارث آدم (در جلسه عمومی)م
۳۰-۳-۳ حسین وارث آدم (در کلاس درس)م
۳۱-۳-۴ انتظار مذهب اعتراض
۳۲-۳-۵ تشیع علوی و تشیع صفوی
۳۳-۳-۶ مسئولیت شیعه بودن
۳۴-۳-۷ شهادت
۳۵-۳-۸ نقش انقلابی شیعه (مکمل شهادت)م
۳۶-۳-۹ شیعه یک حزب تمام
۳۷-۳-۱۰ کد ام شیعه – ابوذری یا ابوسفیانی ؟ (کنفرانس مسجد الجواد)م
۳۸-۳-۱۱ حرّ-(خصوصی)م
۳۹-۳-۱۲ زیباترین روح پرستنده-(امام سجاد)م
۴۰-۳-۱۳ میعاد با ابراهیم -(مقدمه حج)م
۴۱-۳-۱۴ حج سال ۵۰/۴۹

۴‌ شناخت

در این بخش سخنرانی‌های اجتماعی‌- مذهبی دکتر شریعتی که در یک یا چند موضوع با عنوان مشخص ایراد شده و تعدادی از آنها در مراسمی خصوصی انجام گرفته گردآوری شده است. این بخش پایانی سخنرانی‌های دکتر شریعتی می‌باشد و دو بخش باقیمانده شامل سلسله دروس ایشان می‌باشند

MP3 شناخت ۱۳ سخنرانی فایلهای صوتی
۴۲-۴-۱ سوره روم پيام اميد به روشنفكر مسئول
۴۳-۴-۲ اگزيستانسیالیسم (بخشی ازدروس اسلام ‌شناسی)م
۴۴-۴-۳ اقتصاد- جهتگیری طبقاتی (خصوصی)م
۴۵-۴-۴ تربیت با استانداردهای ثابت مدرن یا با مکتب-(خصوصی)م
۴۶-۴-۵ معراج، اسری، حسنات/ صالحات-(خصوصی)م
۴۷-۴-۶ ایدئولوژی قرآنی ،فرهنگ واژهای قرآن-(خصوصی)م
۴۸-۴-۷ پیامبر-(خصوصی)م
۴۹-۴-۸ ثارالله-ثرة، خون خواهی، انقلاب-(خصوصی)م
۵۰-۴-۹ یک، جلوش تا بینهایت صفرها-(کتابخوانی)م
۵۱-۴-۱۰ داستان حسن و محبوبه-(کتابخوانی)م
۵۲-۴-۱۱ پس از شهادت-(انجمن مهندسین-مسجد نارمک)م
۵۳-۴-۱۲ میراث آدم-(کتابخوانی)م
۵۴-۴-۱۳ آری، اینچنین بود برادر
۵۵-۴-۱۴ پرسش و پاسخ (عترت/سنت – بینش دیالکتیکی/ثبوتی)م

۵‌ دروس تاریخ ادیان

در این بخش تلاش بر آن است که موضوع‌های بررسی شده در هر يک از جلسات درس به عنوان نام آن جلسه درس ذکر شود تا علاقمندان از محتوای دورس آگاه شوند. این دروس به بررسی ادیان از ابتدای تاریخ تا حال به استثنای مذاهب ابراهیمی می‌پردازد که ادامه آن در بخش ۶ (دروس اسلام شناسی) می‌باشد

MP3 دروس تاریخ ادیان ۱۴ سخنرانی فایلهای صوتی
۶۱-۵-۱ مقدمه ای بر تاریخ – فئودالیته / برژوازی…
۶۲-۵-۲ مقدمه ای بر تاریخ – فئودالیته / برژوازی…
۶۳-۵-۳ تعریف مذهب – ادیان بدوی
۶۴-۵-۴ مذاهب شرقی / مذاهب غربی
۶۵-۵-۵ ادیان چین – لائوتسو / کنفسیوس / پرسش و پاسخ
۶۶-۵-۶ لیست فرهنگ اعتقادات شریعتی (وقفه قبل از ادیان هند
۶۷-۵-۷ تشیع (وقفه قبل از ادیان هند)
۶۸-۵-۸ ادیان هند – مذهب وداء
۶۹-۵-۹ تفاوت مذاهب ابراهیمی و دیگر مذاهب – مقدمه بودا
۷۰-۵-۱۰ بودا
۷۱-۵-۱۱ هند و دیگر مکاتب – مقایسه کلی
۷۲-۵-۱۲ مقدمه زرتشت (بی مقدمه از دقیقه 41)
۷۳-۵-۱۳ میتراییسم و مذهب زرتشت حقیقی
۷۴-۵-۱۴ پرسش و پاسخ زرتشت (مقدمه ادیان از دقیقه ۴۰ – نامرتب از دقیقه ۷۵ و ناتمام)

۶ دروس اسلام ‌شناسی

در این بخش نیز موضوع هر یک از جلسات به عنوان نام آن جلسه ذکر شده است و این دروس اختصاص دارد به شناخت مذاهب ابراهیمی که البته با بسته شدن حسینیه ارشاد در آبان ۱۳۵۱ و بازداشت دکتر شریعتی متاسفانه ناتمام باقی مانده است

MP3 دروس اسلام ‌شناسی ۲۰ سخنرانی فایلهای صوتی
۷۵-۶-۱۵-۱ چهارچوب هندسی مکتب
۷۶-۶-۱۶-۲ رشد متقابل ایدئولوژی و فرهنگ – چهارچوب مکتب – پرسش و پاسخ
۷۷-۶-۱۷-۳ زیربنای مکتب اسلام – جهان بینی توحید – پرسش و پاسخ
۷۸-۶-۱۸-۴ توحید به عنوان زیربنای جامعه شناسی
۷۹-۶-۱۹-۵ فهرست کلی برنامه درسی اسلام شناسی (وقفه)
۸۰-۶-۲۰-۶ درد و دل – دلگرمی – فهرست فعالیت های حسینیه ارشاد(وقفه)
۸۱-۶-۲۱-۷ توحید به عنوان زیربنای فلسفه تاریخ
۸۲-۶-۲۲-۸ توحید به عنوان زیربنای اخلاق – انسان شناسی
۸۳-۶-۲۳-۹ نمایش عینی جهان بینی توحید اسلام در حج
۸۴-۶-۲۴-۱۰ ستون فلسفه تاریخ – علم تاریخ – عامل حرکت در تاریخ ( کیفیت صدا نامفهوم از دقیقه … تا دقیقه…)
۸۵-۶-۲۵-۱۱ ستون فلسفه تاریخ – علم تاریخ – عامل حرکت در تاریخ ( کیفیت صدا نامفهوم از دقیقه … تا دقیقه…)
۸۶-۶-۲۶-۱۲ توصیه برای کار عملی – مقدمه بر فلسفه تاریخ مارکسیسم (از دقیقه 60)
۸۷-۶-۲۷-۱۳ مقدمه ای بر جامعه شناسی مارکس
۸۸-۶-۲۸-۱۴ نگرش شریعتی (وقفه)
۸۹-۶-۲۹-۱۵ جامعه شناسی مارکس
۹۰-۶-۳۰-۱۶ ادامه جامعه شناسی مارکس
۹۱-۶-۳۱-۱۷ Practice مارکسیسم/ دیالکتیک و
۹۲-۶-۳۲-۱۸ مقدمه بر فلسفه تاریخ مارکسیسم
۹۳-۶-۳۳-۱۹ شناخت شخصیت های صدر اسلام – نمایش برای شناساندن – ابوذر
۹۴-۶-۳۴-۲۰ جلسه آخر (دروس اسلام شناسی ناتمام)م

:فهرست زمانی شماری از سخنرانیهای دکتر شریعتی

در این بخش برخی از سخنرانی‌ها بر اساس تاریخ ایراد آنها جهت آگاهی با تقدم و تأخر زمانی برای علاقمندان گردآوری شده است

فهرست:
– نگاهی به تاریخ فردا 20/7/47
– روش شناخت اسلام 3/8/47
– علی حقیقتی بر گونه اساطیر 15/12/47
– امت و امامت در جامعه‌شناسی 11/1/48
– متمدن و متجدد 19/2/48
– علی تنهاست 11/9/48
– پیروزي پس از شكست 12/9/48
– علی حیات با رورش پس از مرگ 13/9/48
– علی انسان تمام 20/9/48
– هجرت و تمدن 4/10/48
– میعاد با ابراهیم 28/12/48
– نیایش 13/1/49
– اقبال مصلح قرن اخیر 4/2/49
– تاریخ و ارزش آن در اسلام 15/5/49
– مذهب علیه مذهب 22/5/49
– روشنفکر و مسئولیت آن در جامعه 30/5/49
– فلسفه تاریخ در اسلام 1/6/49
– حسین وارث آدم (در جلسه عمومی) 4/2/50
– حسین وارث آدم (در کلاس درس) 29/3/50
– فاطمه، فاطمه است 15/4/50
– انتظار مذهب اعتراض 8/8/50
– تشیع علوی و تشیع صفوی 9/8/50
– مسئولیت شیعه بودن 15/8/50
– چه نیازی است به علی 16/8/50
– آری، اینچنین بود برادر 18/8/50
– علی، بنیانگذار وحدت 19/8/50
– شهادت 6/12/50
– حسین وارث آدم (روز عاشورا) 7/12/50
– قرن ما در جستجوی علی 1/1/51
– نقش انقلابی یاد و یادآوران 21/6/51
– زیباترین روح پرستنده 22/6/51
– شیعه یک حزب تمام 2/8/51
– پیروان علی و رنجهایشان 4/8/51
– سوره روم پيام اميد به روشنفكر مسئول 5/8/51

-قاسطین، مارقین، ناکثین    7/8/51

مجموعه آثار از وبسایت خانه شریعتی


1-با مخاطب‌هاي آشنا

دریافت کتاب

2-خودسازي انقلابي

دریافت کتاب

3-ابوذر

دریافت کتاب

4-بازگشت

دریافت کتاب

5-ما و اقبال

 • ما و اقبال
 • ما و اقبال

6-تحليل از مناسك حج

دریافت کتاب

7-شيعه

دریافت کتاب

8-نيايش

دریافت کتاب

9-تشيع علوي و تشيع صفوي


10-جهت‌گيري طبقاتي در اسلام


11-تاريخ تمدن جلد1


12-تاريخ تمدن جلد2

 • حادثه‌ي شگرف در تاريخ
 • خصوصيات قرون معاصر
 • بحث عمومي راجع‌به جهان‌بيني و فرهنگ
 • جهان‌بيني و محيط
 • گرايش‌هاي سياسي در قرون معاصر
 • مساله‌ي خوديابي
 • ويژگي‌هاي تمدن امروز

13-هبوط در كوير

دریافت کتاب

14-تاريخ و شناخت اديان جلد 1

دریافت کتاب

15-تاريخ و شناخت اديان جلد 2

دریافت کتاب

16-اسلام‌شناسي1 درس‌هاي حسينه‌ي ارشاد

دریافت کتاب

17-اسلام‌شناسي2 درس‌هاي حسينه‌ي ارشاد


18-اسلام‌شناسي3 درس‌هاي حسينه‌ي ارشاد


19-حسين وارث آدم


20-چه بايد كرد؟


21-زن

دریافت کتاب

22-مذهب، عليه مذهب

دریافت کتاب

23-جهان‌بيني و ايدئولوژي

 • جهان بینی
 • توحید و شرک
 • ایدئولوژی 1
 • ایدئولوژی 2
 • ایدئولوژی 3
 • فرهنگ و ایدئولوژی
 • ایدئولوژی 4
 • ایدئولوژی 5
 • هجرت و تمدن

24-انسان

 • انسان و اسلام
 • آزادی
 • آزادی
 • انسان، اسلام و مکتبهای مغرب زمین
 • انسان آزاد
 • انسان و تاریخ
 • انسان و تاریخ
 • اگزیستانسالیسم
 • ضمیمه ها – تنهایی
 • ضمیمه ها – فلسفه خلقت انسان

25-انسان بي‌خود

 • اومانیسم در غرب و شرق
 • عصیان انسان
 • چهار زندان انسان
 • چهار زندان انسان
 • انسان بی خود
 • انسان تمام
 • ارتجاع نو
 • نیازهای انسان امروز
 • سخنی درباره کتاب
 • آرزوها
 • پایان غم انگیز زندگی یونگ

26-علي

دریافت کتاب

27-بازشناسي هويت ايراني- اسلامي


28-روش شناخت اسلام


29-ميعاد با ابراهيم


30-اسلام‌شناسي

 • تاریخ اسلام به چه کار می آید؟
 • اسلام چیست؟
 • محمد کیست؟
 • شناخت محمد
 • سیمای محمد
 • توضیحات و اضافات

31-ويژگي‌هاي قرون جديد

 • تاریخ تکامل فلسفه
 • متدلوژی علم
 • ریشه های اقتصادی رنسانس
 • نگاهی به ویژگیهای قرون قدیم، وسطی و جدید
 • مروری کوتاه بر خصوصیات قرون وسطی و قرون جدید
 • نگاهی به تاریخ فردا
 • اسکولاستیک جدید
 • ماشین در اسارت ماشینیسم
 • تمدن و تجدد
 • وضع آگاهی طبقاتی
 • برخی پیشتازان «بازگشت به خویش» در جهان سوم
 • ضمیمه ها- چهان بینی بسته و جهان بینی باز
 • ضمیمه ها- هجرت زمینه ساز تمدن
 • ضمیمه ها- جامعه شناسی سیانتیستی
 • ضمیمه ها- داروینیسم در تبدیل انواع تمدنها به یکدیگر
 • ضمیمه ها- دنیای سوم خود به زبان آمده است
 • ضمیمه ها- تلقی مذهب از دید روشنفکر واقع بین و روشنفکر مقلد
 • ضمیمه ها- نمونه های عالی اخلاق در اسلام است نه در بحمدون
 • ضمیمه ها- مقدمه ای بر کنفرانس حسن الامین

32-هنر

 • هنر در انتظار موعود
 • مذهب دری است و هنر پنجره ایست
 • هنر، گریزی از آنچه هست
 • در نقد وادب
 • نمایشنامه
 • گزیده ای از اشعار
 • شعر چیست؟
 • عبرتی و حکایتی

33-گفتگوهاي تنهايي – بخش اول

دریافت کتاب

35-نامه‌ها

دریافت کتاب

36-آثار گونه‌گون

 • تاریخ – جامعه
 • انسان
 • شناخت اسلام
 • قرون وسطی – قرون جدید
 • مذهب – عرفان – آرمانگرایی
 • هنر
 • گفتگوهای تنهایی
 • حسینیۀ ارشاد
 • نامه ها
 • مقالات
 • نوشته های متفرقه
 • ترجمه ها
 • فیشها و یادداشتها

37-آثار جوانی


34-گفتگوهاي تنهايي – بخش دوم

دریافت کتاب

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s