در باره من!

سلام

نام من احمد آل حسین است و گرداننده این وبلاگ که گهگاهی بروز می شود. اگر می خواهی در مورد اندیشه و مرامم بدانی باید بگویم که: ؛.

من مسلمانم ، من مسیحیم ، من یهودیم ، من بودیستم ، من مارکیسستم ، من سوسیالیستم ، من لیبرالم ، من آنارشیستم ، من مدرنیست و پسا مدرنیستم ، من پسا مارکسیست و دموکرات و اگزیستانسیالیستم ، من هم مذهبی و هم سکولار و هم پسا سکولارم . من همه اینها هستم و هیچ یک به تنهایی نیستم. من از مرز کشیدن بین اندیشه ها و آدمها بدم می آید ضمن اینکه به خاص بودن اندیشه ها و آدمها احترام می گذارم. من می دانم که یک چیزهایی هم نیستم (یا هرگز نمی خواهم باشم). من نژاد گرا و قوم پرست و طرفدار نابرابری طبقاتی و سرمایه داری و دیکتاتوری و استبداد و تمرکز قدرت مالی و سیاسی نیستم. .

من در همه این شیوه های عمل و اندیشه و تفسیر زندگی رگه ها ی حقیقت را می بینم. من همیشه تلاش می کنم که “تسلیم” حقیقت باشم هر کجا که باشد و هر جور که بیان شده باشد. پس من در نهایت ” مسلمانم” مگر نه اینکه اسلام یعنی تسلیم حقیقت شدن . به امید تحقق این آرزو ! ؛